Kategorie

Všeobecné podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen "VOP")
společnosti Roman Pelán, Dukelských bojovníků 135, Znojmo, 669 02.

Tyto VOP jsou platné pro nákup v internetovém obchodě karchershop-sas.cz a upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je jako prodávající společnost Roman Pelán, Dukelských bojovníků 135, Znojmo, 669 02, IČ: 46325662, a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem.

Pro účely těchto VOP se shodně s příslušnými ustanoveními právních předpisů uvádí, že spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právními předpisy upravujícími postavení spotřebitele se rozumí zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho konkrétních částech týkající se spotřebitele a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem a je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ustanovení těchto VOP se na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem a je podnikatelem, neužijí tam, kde se v těchto VOP hovoří o spotřebiteli.

Kupující vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu karcher-expert.cz potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je uvedeno v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

I.
Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení již nemá vliv. Uzavřenou kupní smlouvu není možné měnit nebo rušit jinak než za podmínek daných těmito VOP či právním předpisem, jehož aplikace není VOP vyloučena.

II.
Objednávání

Kupujícímu bude zboží prodáno za cenu platnou v době jeho objednání kupujícím. Kupující má možnost se před odesláním objednávky seznámit s celkovou cenou objednávaného zboží včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

• prostřednictvím elektronického obchodu na www.pelan-karcher.cz (dále jen „e-shop“)
• telefonicky: 775 775 545

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých objednávkovým formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, respektive neakceptovat objednávku kupujícího, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


III.
Další informace při uzavírání kupních smluv pomocí prostředků komunikace na dálku

Kontaktní údaje prodávajícího:
Prodávajícího Roman Pelán, Dukelských bojovníků 135, Znojmo, 669 02 je možno kontaktovat takto:

Korespondenční adresa: Roman Pelán, Dukelských bojovníků 135, Znojmo, 669 02
Telefon 775 775 545
e-mail : info@pelan-karcher.cz

Ceny
Prodávající uvádí v rámci své internetové nabídky vždy aktuální a platné ceny, za které je možné zboží zakoupit. Všechny ceny jsou uváděny s DPH.
Akční ceny zboží platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen a omylu.

Způsoby plateb :

• platba při převzetí zboží na dobírku (peněžní prostředky přebírá od kupujícího přepravce, kupující navíc hradí dobírečné).
• platba v hotovosti při osobním odběru z provozovny prodávajícího (bez poštovného)
• platba předem bankovním převodem podle zálohové faktury

Rozhodný jazyk pro uzavření smlouvy

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Archivace smlouvy:
Každá kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Tyto VOP jsou k dispozici na internetovém portálu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP v části nazvané Jak nakupovat ?, kde je tento proces popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky takovou objednávku zkontrolovat a případně opravit.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, nejsou tedy nijak zpoplatňovány prodávajícím.

IV.
Dodací podmínky

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, GLS nebo DPD. Takto může být zboží zasíláno pouze v rámci ČR, popřípadě na Slovensko.

V případě, že celková výše kupní ceny kupujícím objednaného zboží v rámci jedné objednávky nepřesahuje částku 2.000,-Kč bez DPH, pak je za dopravu zboží účtováno prodávajícím 200,-Kč bez DPH.
V případě, že celková výše kupní ceny kupujícím objednaného zboží v rámci jedné objednávky přesahuje částku 2.000,-Kč bez DPH, pak dopravu takto objednaného zboží kupujícímu hradí prodávající.V.
Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Kupující může také použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy, postačuje, pokud kupující odešle sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Jednoznačné prohlášení o odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

Roman Pelán, Suchohrdelská 12, Znojmo, 669 02


Zboží je nutné kupujícím vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu oznámil, že odstupuje od smlouvy.

Zboží je potřeba vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém bylo zboží převzato.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu jako spotřebiteli vráceny složenkou nebo převodem na účet do 14 pracovních dnů od doručení odstoupení a vrácení zboží, podle toho co nastane později.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty 14 pro odstoupení od smlouvy,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Kupující má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu kupujícího, na který by měla být vrácena kupní cena.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu prostřednictvím složenky nebo převodu na účet nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení odstoupení a vrácení zboží, podle toho co nastane později.

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu a poškození během cesty k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

VI.
Zákonná odpovědnost za vady a reklamační řád

Jako doklad o zákonné záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění práv z vadného plnění (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců pro kupujícího, který je spotřebitelem, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku tvoří zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byla ke zboží vyřizována reklamace prodávajícím. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Kupující je povinen s odbornou péčí zkontrolovat jemu dodané zboží, v případě jeho dopravy kupujícímu pak zkontrolovat obsah dodávky při převzetí zboží od dopravce a to bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně (e-mailem) informovat prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Zjevné poškození vrchních obalů a také pokud obsah dodávky není kompletní, zboží vykazuje zjevné vady nebo je jinak poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na faktuře, je kupující povinen bez zbytečného odkladu ohlásit prodávajícímu a tomuto předat písemný záznam o skutečném stavu. Reklamaci je kupující povinen učinit bez zbytečného odkladu od převzetí zboží. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu zboží hned při jeho převzetí, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hodin po převzetí a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Místem pro uplatnění reklamace je Roman Pelán, Suchohrdelská 12, Znojmo, 669 02, případně je-li kupujícím spotřebitel, může zboží reklamovat i v pobočkách prodávajícího, kde došlo ke koupi zboží (pro urychlení vyřízení reklamace však doporučujeme adresu sídla prodávajícího výše uvedenou).

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel.číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.


Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

• mechanickým poškozením zboží,
• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
• zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
• zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k vyřízení reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.


Způsob vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
• jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.Je-li kupujícím podnikatel, pak je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součástí věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,
b) odstranění vady opravou věci,
c) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.


Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.


V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění reklamovaného zboží.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

VII.
Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu karchershop-sas.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování, archivování a zpracování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a pořádání marketingových akcí prodávajícího, a to až do doby vyjádření jeho písemného nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Roman Pelán, Suchohrdelská 12, Znojmo, 669 02.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, za účelem zjednodušení procesu nákupu, neboť při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka, a jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2014 a ruší předchozí znění Všeobecných podmínek pro nákup v internetovém obchodě  www.pelan.karcher.cz. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP.